Program działania MGOK Mieszkowice

PROGRAM DZIAŁANIA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W MIESZKOWICACH

I. Misja

Współtworzymy i rozwijamy kulturę w lokalnej społeczności, kształtujemy i zaspokajamy potrzeby, pasje i umiejętności, kreujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.

II. Cele

1) Promowanie wizerunku MGOK jako instytucji wiodącej w zakresie zaspakajania potrzeb

     kulturalnych mieszkańców gminy Mieszkowice;

2) Stworzenie oferty programowej MGOK elastycznej i otwartej na nowe inicjatywy i trendy kulturowe

   w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturalnych;

3) Zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty MGOK poprzez rozwijanie współpracy                          

     w partnerstwach;

4) Wykreowanie wizerunku MGOK jako instytucji posiadającej kadrę otwartą na rozwój.

    

III. Działalność programowa MGOK

   1) Prowadzenie i organizowanie zajęć artystycznych, warsztatów, wystaw, przeglądów i konkursów;

   2) Organizowanie imprez kulturalnych m.in. koncertów, spektakli, festynów oraz otwartych imprez

       kulturalno – rekreacyjnych;

   3) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, w tym zespołów

       muzycznych, sekcji artystycznych i innych;

   4) Podejmowanie działań aktywizujących mieszkańców do ko0rzystania z oferty MGOK;

   5) Promowanie i dokumentowanie działalności statutowej i wydarzeń kulturalnych;

   6) Współpraca kulturalna w kraju i zagranicą;

   7) Współpraca z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami

       kultury a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi

       osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

   8) Administrowanie i ochrona powierzonego majątku MGOK;

   9) Dostosowanie polityki kadrowej do aktualnych potrzeb i zadań MGOK oraz systematyczne

       podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym w zakresie edukacji kulturalnej.

 
-->